Bewoners betrokken bij inrichting omgeving nieuwe scholen

Nieuwsbericht geplaatst op 29 juni 2017.

De gemeente Delfzijl stelt omgevings verkeerscommissies samen op elke locatie waar een kindcentrum in de gemeente komt. Zo’n commissie bestaat uit omwonenden, schoolteams, een verkeerskundige, iemand van Veilig Verkeer Nederland en een afgevaardigde van de gemeente. De commissies kijken naar de inrichting van het gebied waar de nieuwe school komt, de verkeersituatie en de afwikkeling van de verwachte verkeersstromen. De gemeente Delfzijl werkt aan een herschikking  van de huisvesting van het basis-onderwijs in de gemeente. Door  een dalend inwonertal en dalende leerlingaantallen wil de gemeente het basisonderwijs zo goed mogelijk over de kernen ver-spreiden. Daarbij worden locaties gesloten, andere locaties met NAM-geld versterkt en er worden nieuwe kindcentra gebouwd. In een aantal gevallen fuseren ook basisscholen. Daar waar nieuwbouw plaatsvindt, betrekt de gemeente actief de bewoners.

West
“Een van de meest urgente plaatsen is het terrein aan de Jachtlaan in  West”, aldus programmacoördinator Gosé Posthumus. “Daar gaan OBS Jan Ligthart, OBS Tasveld, OBS ’t Zigt, CBS De Zaaier, en katholieke basisschool Sterre der Zee op één locatie ‘nieuwbouwen’ nabij de Windroos. Maar de verkeersafwikkeling op die plek is een discussiepunt. De buurt vindt het verkeer op de Jachtlaan nu ook al een probleem en straks komt daar een school met ongeveer 600 leerlingen bij. 

Dat is een belangrijk aandachtspunt. Hoeveel ruimte moet er zijn voor auto’s van ouders, of voor een ’zoen-en-zoef-strook’ en hoe geleiden we al het auto- en fietsverkeer veilig door het gebied? Het is goed dat we naar elkaar luisteren en gezamenlijk oplossingen zoeken.”

Wagenborgen
Een andere plek voor nieuwbouw is het terrein van Groot Bronswijk in Wagenborgen. De gemeente Delfzijl heeft onlangs overeenstemming bereikt over de aankoop van een bosperceel van twaalf hectare en de kop van het terrein van tien hectare. Posthumus: “We zetten op de kop van dat terrein een nieuw kindcentrum neer. Met de schoolbesturen wordt het ontwerp van de school gemaakt. We gaan met omwonenden, ouders en het team van het kindcentrum in overleg over de directe omgeving van het kindcentrum en de verkeerssituatie. Hiervoor nodigen we ook experts op het gebied van verkeer, waaronder Veilig Verkeer Nederland."

Maar het Groot Bronswijkterrein is veel groter. Naast de nieuwbouw van het kindcentrum, heeft  Woon-stichting Groninger Huis plannen om op het terrein woningen te bouwen en eventueel een huisartsenpost. Het Groot Bronswijkterrein is in essentie een  mooi park met daarin een hertenkamp, een begraafplaats en een waterpartij. De gemeente wil alle plannen goed met elkaar afstemmen, zodat de nieuwbouw en de omgeving goed bij elkaar passen. Hierover wil de gemeente graag in overleg met het dorp. In overleg met Vereniging Dorpsbelangen Wagenborgen gaan ze dit organiseren.

Vervoersregeling De Munte Termunterzijl
Inmiddels werkt de gemeente ook het samengaan van basisschool de Woldrakkers in Woldendorp en OBS De Munte in Termunterzijl verder uit. De Munte sluit op termijn en alle kinderen worden ondergebracht in een nieuw te bouwen voorziening in Woldendorp. Tot die tijd heeft de gemeente samen met het schoolbestuur en de ouders een vervoersregeling getroffen voor de kinderen en wordt een aantal acht persoons busjes aangeschaft. Gedurende de sloop van het oude gebouw van de Woldrakkers – in het schooljaar 2017-2018 - worden alle kinderen met die busjes dagelijks heen en weer gereden naar De Munte in Termunterzijl. Het schooljaar daarna is naar verwachting het nieuwe semi-permanente schoolgebouw klaar in Woldendorp. De kinderen rijden dan met de busjes vanuit Termunterzijl heen en weer naar Woldendorp.