Groen voor Rood

Over dit project

Groen voor Rood is een een ambitieus plan om een grondoppervlak ter grootte van drie voetbalvelden te laten invullen door omwonenden, die zelf ook het beheer op zich nemen. Op verzoek van woonzorgcentrum BetingeStaete wordt een belevingstuin ontwikkelt. Ook komt er een boomgaard met oude fruitrassen. Daarnaast wil Kids2be, de buitenschoolse opvang, graag schooltuintjes.

Het plan is ontstaan nadat de grote herstructurering  in de Landenbuurt, waarbij honderden woningen zijn gesloopt, een groot braakliggend terrein achterliet. Door alle omwonenden te betrekken bij de herbestemming van het braakliggende terrein, willen we de sociale samenhang herstellen. Ook de jeugd participeert. Dat resulteert onder andere in tennistafels en een voetbal- en basketbalveld. Daarnaast is er ook ruimte voor een openluchttheater en een dierenweide.

Optimaal faciliteren
Bijzonder in dit project is dat we als gemeente een faciliterende rol hebben en we de bewoners verder vrij laten in hun plannen. Zo stellen we onder andere vergaderruimtes beschikbaar, zetten we 

een opbouwwerker in en helpen we met lastiger zaken als de aangleg van duikers, sloten en paden, of het storten van grote hoeveelheden teelaarde. 
Een deel van de financiering komt uit de ‘40+ wijken’, maar het grootste deel halen de bewoners zelf binnen. Groen voor Rood is een prachtig voorbeeld waarin succesvolle burgerparticipatie én stadvernieuwing samenkomen. 

Overdracht gemeente aan Stichting Bewonersinitiatieven Delfzijl Noord
De gemeente Delfzijl heeft in 2015 het beheer en onderhoud van het terrein tussen de Waddenweg, Finsestraat, Noorsestraat en het Balticpark overgedragen  aan de Stichting Bewonersbedrijf Delfzijl Noord. Met de ondertekening van de overeenkomst hebben de gemeente en het bewonersbedrijf een aantal afspraken vastgelegd over het beheer en onderhoud van het terrein. De gemeente bekijkt minimaal een maal per jaar of de afspraken worden nageleefd. De overeenkomst heeft de duur van 15 jaar.

Afbeeldingen

Waar is dit project?