Over dit project

Op 14 juli 2016 heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld om het centrum van Delfzijl te ontwikkelen tot woonservicezone. Zo’n zone moet alles bieden wat de oudere inwoners (maar ook anderen) nodig hebben om prettig te leven. Denk bijvoorbeeld aan winkels, ontmoetingsplekken, obstakelvrije openbare ruimte, zorg, goede huisvesting, enzovoort. Deze voorzieningen zijn deels al in voldoende mate aanwezig in het centrum van Delfzijl, maar waar nodig worden ze verder uitgebouwd

Samen met partners uit Wonen en Zorg heeft de gemeente in 2015 onderzocht of het haalbaar is een woonservicezone te realiseren. Vervolgens is er een plan van aanpak opgesteld. Dat ligt nu ten grondslag aan het eerder genoemde raadsbesluit van 14 juli jl.

Gezondheidscentrum en anderhalvelijnszorg
Met het verdwijnen van het ziekenhuis per 2018, is er veel aandacht voor de zorgfunctie. Zorgpartijen zijn momenteel in overleg met de gemeente over het ontwikkelen van een gezondheidscentrum met huisartsen, fysiotherapeuten en een apotheek. Er wordt gestreefd naar het realiseren van een gezondheidscentrum waaraan ook het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) deelneemt.

 

 

Deze samenwerking wordt anderhalvelijnzorg of integrale zorg genoemd. Door gebruik te maken van anderhalvelijnszorg hoeven inwoners in de meeste gevallen voor een kleine ingreep of een controle niet meer naar het ziekenhuis, maar kunnen ze zich wenden tot één van de huisartsen. 

Passend woonaanbod
Naast de zorgfunctie richt de gemeente zich met name op de ontwikkeling van passende huisvesting. Veel ouderen willen graag langer thuis wonen en dat kan ook omdat de zorg steeds mobieler wordt. Pas bij echt zware klachten kan men terecht in een verpleeghuis. Het is dus zaak om een passend woonaanbod te ontwikkelen dat de bewoner in staat stelt zo lang mogelijk thuis te wonen, goede zorg te ontvangen en mee te draaien in de samenleving door het contact met anderen zo makkelijk mogelijk te maken.

Laatste nieuws
26-10-2017: Combinatie Rottinghuis' en De Zwarte Hond wint aanbesteding woonservicezone in het centrum van Delfzijl
29-06-2017: Woonservicezone wordt prachtig gebied
17-11-2016: Start aanbesteding woonservicezone

Afbeeldingen